Lataa...

Parityöskentely työssäoppimisessa, osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajataustaistenhenkilöiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen olemassa olevien hyvien käytäntöjen edelleen kehittäminen ja käyttöönottaminen.

 Pilotti puhdistuspalvelualan opinnoissa

 

Mallin ajatuksena on hyödyntää opiskelijoita toistensa tukena. Mallia on luonut ja pilotoinut puhdistuspalvelualan opettajan tuella puhdistuspalvelualan tutkintoa suorittava suomea äidinkielenään puhuva Hanna.

Maahanmuuttajataustaisen työntekijän tai työharjoittelijan työpaikkaohjauksen toimintamalli

Pariohjauksen toimintamalli

 

Kontekstia ja kommentteja

Työskentely pilottiyrityksessä:

Siivoustyöt tapahtuvat pääsääntöisesti joko pari työskentelynä tai 3(4) hengen tiimeissä. Parit ja tiiminjäsenet vaihtelevat lähes poikkeuksetta päivittäin, sekä mahdollisesti myös päivän sisällä.

Päivä rakentuu siivoustehtäviin eri alueilla, jotka ryhmittävät päivää ja joiden aikana työskentely tapahtuu joko itsenäisesti, pareittain tai tiimissä.

Aamualueet (liikunta- ja yleiset tilat) klo 6 – 9:00 välillä – työskentely itsenäisesti tai pareittain

Majoitus (petaus ja siivous) klo 9 – 14:00 välillä – työskentely pareittain tai 3 hengen tiimeissä (työmäärästä riippuen voidaan luoda myös 4 hengen tiimejä)

Ravintolan siivous klo 14 – 15:00 välillä – työskentely pareittain tai 3 hengen tiimeissä

 

Uusi työntekijä yrityksessä:

Uuden työntekijän saapuessa osaksi yrityksen siivousorganisaation jäsenistöä hän saa alku perehdytyksen kohteen tiloihin, alueisiin ja siivoukseen siivouspäälliköltä. Alkuperehdytystä, opastusta ja ohjausta antavat myös siivoustyönohjaaja, laitoshuoltajat. Työskentelyä tehdään pareittain tai tiimeissä siihen saakka, kunnes uuden työntekijän osaaminen on tunnistettu itsenäiseen työskentelyyn riittävän tasoiseksi.

Yrityksessä on useita eri aamualueita sekä majoitusrakennuksia, joihin on kullekin määrätty omat vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt vastaavat myös omalta osaltaan siitä, että uusi työntekijä oppii alueen tai majoitusrakennuksen käytännöt ja erityispiirteet. Alueiden ja majoitusrakennusten hahmottaminen, talon toimintatapojen, työnrytmitys sekä uusien työtapojen omaksuminen vie oman aikansa, jolloin jokaisella työntekijällä on kuitenkin oikeus ja velvollisuus ohjata ja opastaa uutta tekijää taloon sisään.

Mikäli uusi työntekijä on maahanmuuttajataustainen, varataan opastamiseen enemmän aikaa sekä pyritään kiinnittämään huomiota kielelliseen ilmaisuun opastamisen yhteydessä. Siivousalueiden eri tehtäviä käydään läpi kirjallisista viikkotyöohjeista, jotta alueen ja siellä päivittäisten tehtävien hahmottaminen ja muistaminen olisi helpompaa. Joitain kirjallisia ohjeita on jo olemassa huoneistosiivouksen ja perussiivouksen osalta, mutta paljon ohjeita on vielä tekemättä. Käytännön ohjaus on tärkeä osa oikeiden työskentelytapojen ja työtapahygienian omaksumisessa. Usein ohjaaja/työntekijä näyttää työn käytännössä, sitten pyydetään uutta työntekijää näyttämään ohjauksen mukainen työtapa ja korjataan tarvittaessa. Asioita kerrataan ja selitetään heidän kanssaan useaan kertaan, jotta oppimisesta ja osaamisesta voidaan varmistua.

Yrityksessä työskentelee useita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Kaksi heistä opiskelee Kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa, toimitilahuoltajan osaamisalalla. He tietävät ja tuntevat alueet ja talon käytänteet jo melko hyvin. Heiltä on voitu pyytää apua viimeisimmän maahanmuuttajataustaisen työntekijän Tikin opastamisessa. He ovat voineet käyttää yhteistä thai-kieltä, jolloin asia on saatu selitettyä ehkä hieman ymmärrettävämmin kuin suomenkielellä. Kun asia on ensin selitetty thai-kielellä he käsittävät suomenkielisen selityksen paremmin ja ymmärtävät sen jälkeen yhdistää suomenkieliset sanat thai-sanoihin, jolloin kokonaisymmärrys asiasta paranee. Pyritään siihen, että he ymmärtävät, että aina voi ja kannattaa kysyä, mikäli ei jotain ymmärrä.

Työskentely on hyvin riippuvaista asiakkaiden toiminnasta, jolloin äkilliset tilannemuutokset ovat varsin yleisiä. Tilannemuutoksien toimintamallit (esim. soitto esimiehelle/toisille tiimeille) tulisikin selittää jo varsin aikaisessa vaiheessa, jotta työskentely olisi joustavaa ja pysyisi aikataulussa. Käytännössä suurin vaikutus tilannemuutoksilla on majoitustyöskentelyssä toimiviin tiimeihin, jolloin heidän välinen kommunikointi työskentelyn sujuvuudesta on ensisijaisen tärkeää.

 

Työnsuunnittelu ja ohjaus:

Työnsuunnittelussa otetaan huomioon kunkin työntekijän osaamistaso, työnmäärä, asiakasryhmä, työskentelyalue, käytettävissä oleva aika sekä vastuualueet. Nämä tekijät huomioiden voidaan suunnitella työskentelyparit tai tiimit. Pari- ja tiimityöskentelyssä jäsenet ovat lähes poikkeuksetta sekoitus sekä suomalaisista että maahanmuuttajista.

Ohjausta ja opastamista annetaan käytännössä koko ajan, mutta erityisesti aina alueen vaihtuessa, uusien tehtävien kohdalla sekä harvemmin tehtävien töiden kohdalla. Perussiivous, tekstiilihuolto ja työtapahygienia ovat olleet viime aikoina ohjauksen ja opastamisen kohteina. Työtapahygienian ohjausta on helppo suorittaa työskentelyn ohessa toistaen, perussiivous ja tekstiilinhuolto sen sijaan ovat haastavia toteutettavia ajan puutteen vuoksi. Ohjauksessa on osattava antaa selkeät perustelut sille miksi näin tehdään. Isossa työyksikössä on monta erilaista työtapaa, joista kaikki eivät ole oikeita, vaikka lopputulos näyttäisi siltä.

 

Opiskelijaohjaajan (parin) ohjauskokemukset:

Oman vahvan ammattiosaamisen hallinnan kanssa minun on ollut helppoa heitä opastaa ja ohjata eri työtehtäviin ja heidän opinnoissaan eteenpäin. Olen tehnyt sen varsin mielelläni, koska heillä on kiinnostusta siivoukseen sekä uuden oppimiseen. He eivät koe siivoustyötä alentavana tehtävänä vaan omaavat iloisen asenteen ja oikeanlaista ammattiylpeyttä alastaan. Koen että olen heidän kanssaan saanut muodostettua ilmapiirin, jossa he uskaltavat kysyä perusteluja, kuinka jokin asia tehdään tai vahvistusta omille mietteilleen. Yritys tarvitsee vahvoja osaajia, jotka ovat kiinnostuneita ja oma-aloitteisia. Mikäli omalla ohjaamisella edesautan heistä sellaisia, on se niin työnantajan, kuin työyhteisönkin suuri etu.

Omalla opastamisella voin heti opastaa oikeat työtavat, kyseenalaistaa vanhoja käsityksiä tai vääriä työtapoja – ehkä auttaa/haastaa heitä ajattelemaan itse oman tiedon hallintansa ja osaamisensa kautta työskentelyä eikä vain noudattaa ajatusta, kun näin on tehty ennenkin. Selitän usein varsin tarkasti miksi näin tehdään ja korjaan usein vääriä työtapoja. Tosin oman puheen selkeyttämisessä – nopeudessa sekä sanavalinnoissa – on vielä paljon opeteltavaa.

Ohjaamiseen keskittyminen on avannut myös omia näkemyksiä työn suorittamisesta sekä ohjeistuksien tärkeydestä yhteisten toimintatapojen muodostamiseksi. Yrityksen laaja-alaisuus muodostaa ison haasteen ohjaamiseen sekä oppimiseen. Ohjeistuksia ja malleja tulisi tehdä paljon niin työtehtäviin ja -vaiheisiin kuin -alueisiinkin, ei vain maahanmuuttajille, vaan myös ihan kantaväestölle. Tällä hetkellä ohjeita on joihinkin perussiivous- ja majoitussiivoustehtäviin. Varsinainen siivouksen tehtävien perehdytyskansio on vielä tekemättä.

 

Mallin aikana syntyneet selkeäkieliset siivousohjeet:

Muovilattian peruspesu ja vahaus 

Kosteantilan perussiivous

Muovilattian pintapesu

WC-tilan siivous

← Takaisin